Tribal Wars Stats: World 56: Rankings

Rank Name Tribe Points Villages Avg points per village
1 sidd 271 W2V 62,171,963 5,102 12,186
2 Malendora W2V 61,043,798 5,026 12,146
3 LitlleShAdOw W2V 58,411,201 4,743 12,315
4 Anomandor W2V 54,115,199 4,425 12,229
5 MattieBoy131 W2V 46,200,565 4,093 11,288
6 stargate44 W2V 43,332,871 4,273 10,141
7 INFerNaL86z W2V 39,323,858 3,328 11,816
8 BaronCunedda W2V 37,826,314 3,608 10,484
9 charshaun W2V 37,685,906 3,172 11,881
10 novko88 W2V 36,494,313 3,108 11,742
11 duncan1979 W2V 35,898,665 2,911 12,332
12 tazecca W2V 34,487,017 3,512 9,820
13 Makalu W2V 30,816,027 3,201 9,627
14 Faps1957 W2V 30,000,596 2,669 11,240
15 Warrior No 1 W2V 29,650,746 2,906 10,203
16 findo gask W2V 29,029,572 2,913 9,966
17 sirkon M2W 28,930,027 2,908 9,948
18 camarasa PACT 27,569,575 2,348 11,742
19 FBTB W2V 25,701,855 2,088 12,309
20 philler W2V 24,573,719 2,352 10,448
Next page
Rank:
Search:

2020-02-24 10:35:06 GMT